Dohovor 11/1975 Zb.

(Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR))
Autor: minister zahraničných vecí
Platnosť od: 27.11.1974
Účinnosť od: 3.12.1974
Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.5.1956
Dátum ratifikácie zmluvy: 4.9.1974
 
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 4/1975 strana 33
 
OBLASŤ: Dopravné právo a Medzinárodné verejné právo
 

11/1975 Zb.
DOHOVOR

 

o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)

Zmluvné strany,
 
uznavšie účelnosť jednotnej úpravy podmienok prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej nákladnej
doprave, najmä pokiaľ ide o prepravné doklady používané pri tejto doprave a o zodpovednosť
dopravcu,
dohodli sa takto:
 

KAPITOLA I
Rozsah platnosti

 

Článok 1

1. Tento Dohovor sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom, ak
miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ako sa uvádza v zmluve, ležia vo dvoch
rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom tohto Dohovoru. Toto ustanovenie platí
bez ohľadu na trvalé bydlisko a štátnu príslušnosť strán.
 
2. Na účely tohto Dohovoru sa pod pojmom "vozidlá" rozumejú motorové vozidlá, návesové súpravy,
prívesy a návesy, ako ich definuje článok 4 Dohovoru o cestnej premávke z 19.septembra 1949.
 
3. Tento Dohovor platí aj vtedy, ak prepravy, na ktoré sa vzťahuje, uskutočňujú priamo štáty alebo
štátne inštitúcie alebo štátne organizácie.
 
4. Dohovor sa nevzťahuje
a) na prepravy uskutočňované v rámci medzinárodných poštových dohovorov,
b) na prepravy mŕtvol,
c) na prepravy sťahovaných zvrškov.
 
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú medzi sebou uzavierať osobitné dvojstranné alebo
viacstranné dohody, ktoré by obsahovali odchýlky od tohto Dohovoru, s výnimkou dohôd, ktorými sa
vylučuje platnosť toho Dohovoru pre ich pohraničný styk alebo ktorými sa pri prepravných výkonoch
obmedzených iba na ich územie pripúšťa použitie náložného listu.

Článok 2

1. Ak sa naložené vozidlo prepravuje v niektorom úseku dopravnej cesty po mori, železnici, po
vnútrozemskej vodnej ceste alebo vzduchom, vzťahuje sa tento Dohovor na celú prepravu, pokiaľ
zásielka, s výnimkou prípadov uvedených v článku 14, nebola preložená. Ak sa však preukáže, že
stratu, poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty, ktoré vznikli počas prepravy iným druhom
dopravy než cestnej, nespôsobilo konanie alebo opomenutie cestného dopravcu, ale udalosť, ku ktorej
mohlo dôjsť len počas a z dôvodu prepravy týmto iným druhom dopravy, neposudzuje sa
zodpovednosť cestného dopravcu podľa tohto Dohovoru; v takom prípade zodpovedá cestný
dopravca v rozsahu, v akom by zodpovedal dopravca iného druhu dopravy než cestnej, keby došlo
medzi ním a odosielateľom k uzavretiu prepravnej zmluvy podľa predpisov platných pre príslušný druh
dopravy. Ak však takýchto predpisov niet, posudzuje sa zodpovednosť dopravcu podľa tohto
Dohovoru.
 
2. Ak je cestný dopravca zároveň aj dopravcom iného druhu dopravy, zodpovedá tiež podľa odseku 1,
ale tak, ako keby jeho činnosť ako cestného dopravcu a jeho činnosť ako dopravcu iného druhu
dopravy vykonávali dve rôzne osoby.
KAPITOLA II
Osoby, za ktoré dopravca zodpovedá
Článok 3
Pri použití tohto Dohovoru zodpovedá dopravca za konanie a opomenutie svojich zástupcov a
pracovníkov a všetkých ostatných osôb, ktoré použije pri uskutočňovaní prepravy, ako za vlastné
konanie alebo opomenutie za predpokladu, že títo zástupcovia, pracovníci alebo ostatné osoby konajú
v rámci svojich pracovných úloh.

KAPITOLA III
Uzavretie a vykonávanie
prepravnej zmluvy

Článok 4

Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list. Ak nákladný list chýba, ak má nedostatky
alebo ak sa stratil, nie je tým existencia alebo platnosť prepravnej zmluvy dotknutá a vzťahujú sa na
ňu aj naďalej ustanovenia tohto Dohovoru.

Článok 5

1. Nákladný list sa vystavuje v troch pôvodných vyhotoveniach podpísaných odosielateľom a
dopravcom. Ak to dovoľuje právny poriadok štátu, v ktorom sa nákladný list vystavuje, môžu sa tieto
podpisy vytlačiť alebo nahradiť pečiatkami odosielateľa a dopravcu. Prvé vyhotovenie nákladného listu
dostane odosielateľ, druhé sprevádza zásielku a tretie si ponechá dopravca.
 
2. Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné časti
zásielky, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko
vozidiel sa má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.

Článok 6

1. Nákladný list musí obsahovať tieto údaje:
a) miesto a dátum vystavenia,
b) meno a adresu odosielateľa,
c) meno a adresu dopravcu,
d) miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia,
e) meno a adresu príjemcu,
f) obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu; pri veciach nebezpečnej povahy ich
všeobecne uznávané označenie,
g) počet kusov, ich zvláštne značky a čísla,
h) hrubú váhu zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru,
i) náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky, clá a ostatné výdavky vznikajúce od
okamihu uzavretia zmluvy až do vydania zásielky),
j) pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania,
k) údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam tohto
Dohovoru.
 
2. Nákladný list musí obsahovať prípadne ešte tieto údaje:
a) zákaz prekládky,
b) výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ,
c) výšku dobierky, ktorá sa má vyberať pri dodaní zásielky,
d) cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní,
e) pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky, f) dohodnutú lehotu, v ktorej sa má
preprava uskutočniť,
g) zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi.
 
3. Strany môžu zapísať do nákladného listu ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za užitočné.

Článok 7

1. Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku
nepresnosti alebo neúplnosti
a) údajov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b), d), e), f), g),
h), a j),
b) údajov uvedených v článku 6 ods. 2,
c) všetkých ostatných údajov alebo pokynov, ktoré dal pre vystavenie nákladného listu alebo za
účelom ich zaznačenia do nákladného listu.
 
2. Ak dopravca zapíše na žiadosť odosielateľa do nákladného listu údaje uvedené v odseku 1 toho
článku, predpokladá sa, ak sa nedokáže opak, že konal v mene odosielateľa.
 
3. Ak nákladný list neobsahuje údaj uvedený v článku 6 ods. 1 písm. k), zodpovedá dopravca
oprávnenému za všetky výdavky a škody vzniknuvšie na základe tohto opomenutia.

Článok 8

 
1. Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca preskúma
a) správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a o ich značkách a číslach,
b) zjavný stav zásielky a jej obalu.
 
2. Ak dopravca nemá vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov uvedených v
odseku 1 písm. a) tohto článku, zapíše do nákladného listu výhrady aj s ich odôvodnením. Tak isto
musí odôvodniť všetky výhrady, ktoré urobil voči zjavnému stavu zásielky a jej obalu. Tieto výhrady
nezaväzujú odosielateľa, iba ak ich v nákladnom liste výslovne uznal.
 
3. Odosielateľ má právo žiadať od dopravcu preskúšanie hrubej váhy zásielky alebo jej množstva
vyjadreného iným spôsobom. Môže tiež žiadať preskúšanie obsahu jednotlivých kusov zásielky.
Dopravca má nárok na náhradu výdavkov spojených s týmto preskúšaním. Výsledok uvedeného
preskúšania sa zaznačí do nákladného listu.

Článok 9

1. Nákladný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej
zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom.
 
2. Ak nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že
zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia dopravcom v dobrom zjavnom stave a že počet kusov, ich
značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.

Článok 10

Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch
alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky vzniknuvšie z tohto
dôvodu, iba ak by závada bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca
nemal k tomu výhrady.

Článok 11

1. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady
potrebné na colné a ďalšie úradné konania vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky
informácie, o ktoré požiada.
 
2. Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ
zodpovedá dopravcovi za všetky škody vzniknuté preto, že niet dokladov alebo že neboli dané
potrebné informácie, alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ pravda nejde o
nedostatok zavinený dopravcom.
 
3. Dopravca zodpovedá ako komisionár za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov v
nákladnom liste uvedených a k nemu pripojených alebo dopravcovi odovzdaných; je však povinný
nahradiť nanajvýš sumu, ktorú by uhrádzal pri strate zásielky.

Článok 12

1. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie
prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v
nákladnom liste.
 
2. Toto právo však zaniká, len čo sa druhý exemplár nákladného listu odovzdá príjemcovi alebo len čo
príjemca uplatní právo podľa článku 13 ods. 1; od tohto okamihu je dopravca povinný správať sa
podľa príkazov príjemcu.
 
3. Dispozičné právo patrí však príjemcovi od okamihu vystavenia nákladného listu v tom prípade, ak
odosielateľ urobí v ňom príslušný záznam v tom zmysle.
 
4. Ak pri výkone svojho dispozičného práva dá príjemca príkaz na vydanie zásielky ďalšej osobe,
nemôže už táto osoba určiť ďalších príjemcov.
 
5. Výkon dispozičného práva sa viaže na tieto podmienky:
a) odosielateľ alebo v prípade uvedenom v odseku 3 toho článku príjemca, ktorý chce uplatniť svoje
právo, je povinný preukázať sa prvým vyhotovením nákladného listu, v ktorom musia byť zapísané
nové príkazy dané dopravcovi, a uhradiť dopravcovi všetky výdavky a škody vzniknuvšie vykonaním
týchto príkazov;
b) vykonanie príkazov musí byť možné v čase, keď prídu osobe, ktorá ich má vykonať, a nesmie
narušovať obvyklú prevádzku dopravcovho podniku ani spôsobiť škodu odosielateľom alebo
príjemcom iných zásielok;
c) príkazy nesmú viesť k rozdeleniu zásielky.
 
6. Ak dopravca nemôže z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. b) tohto článku vykonať udelené
príkazy, je povinný hneď o tom upovedomiť osobu, od ktorej tieto príkazy dostal.
 
7. Dopravca, ktorý nevykoná príkazy dané mu podľa ustanovení tohto článku alebo ktorý ich vykoná
bez toho, aby si vyžiadal predloženie prvého vyhotovenia nákladného listu, zodpovedá oprávnenému
za škodu tým vzniknutú.

Článok 13

 
1. Len čo dôjde zásielka na miesto určené na jej vydanie, má príjemca právo žiadať od dopravcu, aby
mu proti potvrdeniu vydal druhé vyhotovenie nákladného listu a zásielku. Ak sa zistí strata zásielky
alebo ak zásielka nedôjde v lehote uvedenej v článku 19, je príjemca oprávnený vo vlastnom mene
uplatňovať proti dopravcovi nároky z prepravnej zmluvy.
 
2. Príjemca, ktorý uplatňuje práva patriace mu podľa odseku 1 tohto článku, je povinný zaplatiť sumu
uvedenú v nákladnom liste. Ak nedôjde v tomto smere k dohode, dopravca nie je povinný zásielku
vydať, iba ak by mu príjemca poskytol záruku.

Článok 14
 

1. Ak plnenie prepravnej zmluvy podľa podmienok určených v nákladnom liste je alebo sa stane ešte
pred dôjdením zásielky na miesto jej dodania z akéhokoľvek dôvodu nemožným, je dopravca povinný
vyžiadať si pokyny od osoby oprávnenej disponovať so zásielkou podľa článku 12.
 
2. Ak však okolnosti dovoľujú uskutočniť prepravu za podmienok odchyľujúcich sa od podmienok
určených v nákladnom liste a dopravca nemohol dostať v primeranom čase pokyny od osoby
oprávnenej disponovať so zásielkou podľa článku 12, urobí dopravca také opatrenia, ktoré považuje v
záujme osoby oprávnenej disponovať so zásielkou za najlepšie.

Článok 15

1. Ak sa po tom, čo zásielka došla na miesto dodania, vyskytnú prekážky v dodaní, vyžiada si
dopravca pokyny od odosielateľa. Ak príjemca zásielku odmietne, má odosielateľ právo so zásielkou
disponovať bez toho, že by sa musel preukázať prvým vyhotovením nákladného listu.
 
2. Aj keď príjemca zásielku odmietol, môže žiadať o jej vydanie do tých čias, kým dopravca nedostane
od odosielateľa opačné pokyny.
 
3. Ak vzniknú okolnosti brániace dodaniu zásielky po tom, čo príjemca už dal na základe svojho
oprávnenia podľa článku 12 ods. 3 príkaz na vydanie zásielky inej osobe, nastupuje pri použití
ustanovení odsekov 1 a 2 toho článku na miesto odosielateľa príjemca a na miesto príjemcu táto iná
osoba.

Článok 16


1. Dopravca má právo na náhradu výdavkov vzniknuvších mu vyžiadaním alebo uskutočnením
pokynov, pokiaľ tieto výdavky nevzniknú jeho zavinením.
 
2. V prípadoch uvedených v článku 14 ods. 1 a v článku 15 môže dopravca ihneď zložiť zásielku na
účet oprávneného; zložením zásielky sa preprava považuje za ukončenú. Dopravca preberá zásielku
do úschovy; môže ju však zveriť tretej osobe a je potom zodpovedný len za starostlivý výber tejto
tretej osoby. Na zásielke aj naďalej viaznu záväzky vyplývajúce z nákladného listu a všetky ostatné
výdavky.
 
3. Dopravca môže pristúpiť k predaju zásielky bez toho, že vyčká na pokyny oprávneného, ak ide o
zásielky podliehajúce rýchlej skaze alebo ak taký postup oprávňuje stav zásielky, alebo ak výdavky za
úschovu sú neúmerné hodnote zásielky. Inak tiež môže pristúpiť k predaju, ak nedostal v primeranej
lehote od oprávneného opačné pokyny, ktorých vykonanie sa môže od neho primerane na okolnosti
požadovať.
 
4. Ak podľa ustanovení tohto článku bola zásielka predaná, výťažok predaja po odpočítaní súm
viaznucich na zásielke sa musí dať k dispozícii oprávnenému. Ak sú tieto sumy vyššie než výťažok
predaja, má dopravca právo na rozdiel.
 
5. Postup pri predaji sa spravuje právnym poriadkom alebo zvyklosťami miesta, kde sa zásielka
nachádza.

KAPITOLA IV
Zodpovednosť dopravcu

Článok 17

1. Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré
vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie
dodacej lehoty.
 
2. Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo
prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou
dopravcu, vlastnou chybou zásielky alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých
následky odstrániť nie je v jeho moci.
 
3. Dopravca sa nemôže dovolávať v snahe zbaviť sa svojej zodpovednosti ani chýb vozidla použitého
na prepravu, ani zavinenia alebo nedopatrenia osoby, od ktorej najal vozidlo, alebo jej zástupcov
alebo pracovníkov.
 
4. Dopravca je s prihliadnutím na ustanovenia článku 18 ods. 2 až 5 oslobodený od zodpovednosti, ak
strata alebo poškodenie vznikne z osobitného nebezpečenstva súvisiaceho s jednou alebo s
viacerými z týchto skutočností:
a) použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak také použitie vozidiel bolo výslovne dojednané a
poznamenané v nákladnom liste;
b) chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá je pre svoju povahu, ak nie je riadne balená alebo
ak nie je balená vôbec, vystavená stratám alebo poškodeniam;
c) manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom, príjemcom alebo osobami
konajúcimi za odosielateľa alebo príjemcu;
d) prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate alebo
poškodeniu, najmä lomom, hrdzou, vnútorným kazením, vysychaním, unikaním, normálnym úbytkom
alebo pôsobením hmyzu alebo hlodavcov;
e) nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky;
f) preprava živých zvierat.
 
5. Ak dopravca nezodpovedá podľa tohto článku za niektoré z okolností, ktoré spôsobili škodu,
zodpovedá do tej miery, v akej okolnosti, za ktoré podľa tohto článku zodpovedá, prispeli ku škode.

Článok 18

1. Dôkaz o tom, že strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty vznikli niektorou z
príčin uvedených v článku 17 ods. 2, patrí dopravcovi.
 
2. Ak dopravca osvedčí, že podľa okolností prípadu mohla strata alebo poškodenie zásielky vzniknúť z
jedného alebo z niekoľkých zvláštnych nebezpečenstiev uvedených v článku 17 od. 4, predpokladá
sa, že vznikli z týchto nebezpečenstiev. Oprávnený môže však preukázať, že škodu nespôsobilo ani
celkom ani čiastočne niektoré z týchto nebezpečenstiev.
 
3. Právna domnienka podľa odseku 2 neplatí v prípade uvedenom v článku 17 ods. 4 písm. a), ak ide
o neobvykle veľkú stratu alebo o stratu jednotlivého kusu zásielky.
 
4. Ak sa preprava uskutočňuje vozidlom vybaveným takým zariadením, že zásielka je chránená pred
vplyvom tepla, zimy, pred kolísaním teplôt alebo pred vlhkosťou vzduchu, môže sa dopravca
dovolávať článku 17 ods. 4 písm. d) len v tom prípade, ak preukáže, že urobil všetky opatrenia, ktoré
mu za daných okolností patria, pokiaľ ide o výber, údržbu a použitie týchto zariadení, a že sa
spravoval osobitnými pokynmi, ktoré mu boli udelené.
 
5. Dopravca sa môže dovolávať článku 17 ods. 4 písm. f) len vtedy, ak preukáže, že urobil všetky
opatrenia, ktoré bol podľa okolností povinný urobiť, a že sa spravoval osobitnými pokynmi, ktoré mu
boli udelené.

Článok 19

Prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, keď zásielka nebola vydaná v dojednanej lehote, a pokiaľ
lehota nebola dojednaná, keď skutočný čas prepravy s prihliadnutím na okolnosti a pri čiastkových
nakládkach najmä s prihliadnutím na čas potrebný na zostavenie vozovej zásielky presahuje čas,
ktorý možno očakávať od starostlivého dopravcu.

Článok 20

1. Oprávnený môže zásielku bez ďalších dôkazov považovať za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní
po uplynutí dojednanej lehoty, a pokiaľ nebola lehota dojednaná, do 60 dní po prevzatí zásielky
dopravcom na prepravu.
 
2. Oprávnený môže pri prijatí náhrady za stratenú zásielku písomne požiadať, aby bol bezodkladne
upovedomený, ak sa zásielka nájde do jedného roka po vyplatení náhrady. O podaní tejto žiadosti sa
mu vydá písomné potvrdenie.
 
3. Do 30 dní po tom, čo dostal správu o nájdení zásielky, môže oprávnený žiadať, aby mu zásielka
bola vydaná, musí však splniť záväzky vyplývajúce z nákladného listu a vrátiť prijatú náhradu,
prípadne po odčítaní výdavkov, ktoré boli v nej zahrnuté; zachová sa mu však právo na náhradu
škody za prekročenie dodacej lehoty podľa článku 23, prípadne 26.
 
4. Ak oprávnený nepodal žiadosť podľa odseku 2 alebo ak nedal v lehote 30 dní pokyny podľa odseku
 
3, alebo ak sa zásielka našla až po uplynutí jedného roka po vyplatení náhrady, môže dopravca
naložiť so zásielkou podľa práva platného v mieste, kde je zásielka.

Článok 21

Ak sa zásielka vydá príjemcovi bez toho, že by sa v zmysle podmienok prepravnej zmluvy vybrala
dobierka, je dopravca povinný poskytnúť odosielateľovi náhradu škody až do výšky dobierky; proti
príjemcovi má však právo postihu.

Článok 22

1. Ak odosielateľ odovzdáva na prepravu nebezpečnú zásielku, je povinný upozorniť dopravcu na
presnú povahu nebezpečenstva, ktoré z tejto zásielky vyplýva, prípadne mu oznámiť, aké
bezpečnostné opatrenia treba urobiť. Ak toto upozornenie nie je zapísané v nákladnom liste, je
povinnosťou odosielateľa alebo príjemcu preukázať iným spôsobom, že dopravca vedel o presnej
povahe nebezpečenstva spojeného s prepravou zásielky.
 
2. Dopravca môže nebezpečné zásielky, o nebezpečnej povahe ktorých v zmysle odseku 1 tohto
článku nevedel, kedykoľvek a kdekoľvek zložiť, zničiť alebo zneškodniť, a to bez akejkoľvek povinnosti
nahradiť škodu; okrem toho odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody vzniknuvšie
odovzdaním takej zásielky na prepravu alebo jej prepravou.

Článok 23

1. Ak dopravca má podľa ustanovení tohto Dohovoru povinnosť nahradiť škodu za úplnú alebo
čiastočnú stratu zásielky, vypočíta sa náhrada z hodnoty zásielky v mieste a čase jej prevzatia na
prepravu.
 
2. Hodnota zásielky sa určuje podľa burzovej ceny, a ak nie je burzová cena, podľa bežnej trhovej
ceny, a ak nie je ani burzová ani bežná trhová cena, podľa všeobecnej hodnoty tovaru rovnakej
povahy a akosti.
 
3. Náhrada škody nesmie presahovať 25 frankov za kilogram chýbajúcej hrubej váhy. Frankom sa
rozumie zlatý frank váhy 10/31 gramu a rýdzosti 0, 900.
 
4. Okrem toho sa uhrádza dovozné, clo a iné výdavky vzniknuvšie v súvislosti s prepravou zásielky, a
to pri úplnej strate v plnej výške a pri čiastočnej strate pomerným dielom; iné škody sa neuhrádzajú.
 
5. Ak sa prekročí dodacia lehota a oprávnený preukáže, že škoda vznikla z tohto dôvodu, dopravca je
povinný uhradiť škodu len do výšky dovozného.
 
6. Vyššiu náhradu možno požadovať iba vtedy, ak bola podľa článku 24 a 26 udaná cena zásielky
alebo osobitný záujem na dodaní.

Článok 24

Odosielateľ môže, ak zaplatí dohodnutý príplatok k prepravnému, udať v nákladnom liste cenu
zásielky prevyšujúcu hranicu určenú v článku 23 ods. 3 a v takom prípade nahrádza udaná cena túto
hranicu.

Článok 25

1. Pri poškodení zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú sa jej hodnota znížila; suma sa vypočítava
z hodnoty zásielky určenej podľa článku 23 ods. 1, 2 a 4.
 
2. Náhrada škody nesmie však presahovať:
a) ak je poškodením znehodnotená celá zásielka, sumu, ktorá by sa vyplatila pri jej úplnej strate;
b) ak je poškodením znehodnotená len časť zásielky, sumu, ktorá by sa vyplatila pri strate
znehodnotenej časti zásielky.

Článok 26

 
1. Odosielateľ môže, ak zaplatí dohodnutý príplatok k prepravnému, udať v nákladnom liste sumu
osobitného záujmu na dodaní zásielky pre prípad jej straty alebo poškodenia alebo prekročenia
dodacej lehoty.
 
2. Ak bol udaný osobitný záujem na dodaní, môže sa nezávisle od náhrad škôd určených v článkoch
23, 24 a 25 požadovať náhrada ďalších preukázaných škôd až do sumy udaného záujmu na dodaní.

Článok 27

1. Oprávnený môže požadovať úroky z náhrady škody. Tieto úroky vo výške 5 % ročne sa počítajú
odo dňa zaslania písomnej reklamácie dopravcovi, a ak nebola reklamácia podaná, odo dňa podania
žaloby na súde.
 
2. Ak sumy, podľa ktorých sa náhrada škody vypočítava, nie sú vyjadrené v mene štátu, v ktorom sa
platenie náhrady požaduje, uskutočňuje sa menový prepočet podľa bežného kurzu platného ku dňu a
v mieste vyplatenia náhrady.

Článok 28

1. Ak strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty pri preprave, na ktorú sa
vzťahuje tento Dohovor, môže viesť podľa príslušných právnych predpisov k uplatneniu
mimozmluvných nárokov, môže sa dopravca odvolať na tie ustanovenia Dohovoru, ktoré vylučujú jeho
zodpovednosť alebo ktoré určujú alebo obmedzujú rozsah náhrady škody.
 
2. Ak sa pri strate zásielky, pri jej poškodení alebo pri prekročení dodacej lehoty uplatnia nároky z
mimoriadnej zodpovednosti proti niektorej z osôb, za ktoré dopravca podľa článku 3 zodpovedá, môže
sa táto osoba tiež odvolať na tie ustanovenia Dohovoru, ktoré vylučujú zodpovednosť dopravcu alebo
ktoré určujú alebo obmedzujú rozsah náhrady škody.

Článok 29

1. Dopravca sa nemôže odvolávať na tie ustanovenia tejto kapitoly, ktoré vylučujú alebo obmedzujú
jeho zodpovednosť alebo prenášajú dôkazové bremeno, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo
takým zavinením, ktoré sa podľa práva súdu, na ktorom sa právna vec prejednáva, považuje za
rovnocenné úmyslu.
 
2. To isté platí aj vtedy, ak sa úmyselného konania alebo zavinenia dopustili zástupcovia alebo
pracovníci dopravcu alebo iné osoby použité dopravcom na uskutočnenie prepravy a ak títo
zástupcovia, pracovníci alebo iné osoby konali v rámci svojich pracovných úloh. V takom prípade sa
títo zástupcovia, pracovníci alebo iné osoby tiež nemôžu odvolávať, pokiaľ ide o ich osobnú
zodpovednosť, na ustanovenia tejto kapitoly uvedené v odseku 1.

KAPITOLA V
Reklamácie a žaloby

 

Článok 30

1.Ak príjemca prevzal zásielku bez toho, že spolu s dopravcom náležite zistil jej stav alebo oznámil
dopravcovi výhrady s uvedením všeobecných údajov o povahe straty alebo poškodenia najneskoršie
pri prevzatí zásielky, ak ide o straty alebo poškodenia zjavne znateľné, a najneskoršie do 7 dní odo
dňa vydania zásielky, nepočítajúc do toho nedele a uznané sviatky, ak ide o straty alebo poškodenia
zjavne neznateľné, predpokladá sa, pokiaľ sa nepreukáže opak, že dostal zásielku v stave uvedenom
v nákladnom liste. Ak ide o straty alebo poškodenie zjavne neznateľné, musia sa uvedené výhrady
urobiť písomne.
 
2. Ak stav zásielky náležite zistil príjemca a dopravca, je proti výsledku takého zistenia prípustný
dôkaz len vtedy, ak ide o straty alebo poškodenie zjavne neznateľné a ak príjemca poslal dopravcovi
písomne výhrady do 7 dní po tomto zistení, nepočítajúc do toho nedele a uznané sviatky.
 
3. Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty možno uplatniť len vtedy, ak sa dopravcovi zaslala
písomná výhrada do 21 dní po tom, čo sa zásielka dala k dispozícii príjemcovi.
 
4. Deň vydania zásielky, alebo podľa okolností deň zistenia stavu zásielky, alebo deň, keď sa zásielka
dala k dispozícii príjemcovi, sa do lehôt uvedených v tomto článku nezapočítava.
 
5. Dopravca a príjemca sú povinní v primeranej miere si uľahčiť potrebné zisťovanie a vyšetrovania.

Článok 31

1. Spory vzniknuvšie z prepráv podliehajúcich tomuto Dohovoru môže žalobca viesť, pokiaľ ich
nevedie na súdoch zmluvných štátov určených dohodou strán, na súdoch toho štátu, na území
ktorého
a) má žalovaný trvalé bydlisko, hlavné sídlo podniku alebo pobočku alebo zastupiteľstvo, ktorých
prostredníctvom bola prepravná zmluva uzavretá, alebo
b) leží miesto, kde sa zásielka prevzala na prepravu alebo miestu určené na jej vydanie;
na iných súdoch nemôže žalobca spor viesť.
 
2. Ak sa v spore uvedenom v odseku 1 tohto článku prejednáva žaloba pred súdom príslušným podľa
uvedeného odseku alebo ak v takom spore tento súd vyniesol rozsudok, nemožno podať z toho istého
dôvodu medzi tými istými stranami novú žalobu, iba ak rozhodnutie súdu, pred ktorým sa prejednáva
prvá žaloba, nie je vykonateľné v štáte, v ktorom sa podáva nová žaloba.
 
3. Ak sa stal v spore uvedenom v odseku 1 tohto článku rozsudok vynesený súdom niektorého zo
zmluvných štátov v tomto štáte vykonateľným, stáva sa vykonateľným aj vo všetkých ostatných
zmluvných štátoch, len čo boli splnené v príslušnom štáte predpísané formality. Tieto formality však
nemôžu byť základom obnovy konania.
 
4. Ustanovenia odseku 3 tohto článku sa vzťahujú na rozsudky vydané v spornom konaní, na
rozsudky v neprítomnosti strán a na súdne zmiery; nevzťahujú sa však na predbežné rozsudky ani na
súdne rozhodnutia, ktorými sa pri úplnom alebo čiastočnom zamietnutí žaloby ukladá žalobcovi okrem
náhrady nákladov konania aj náhrada škody a úrokov.
 
5. Od občanov zmluvných štátov, ktorí majú bydlisko alebo sídlo podniku v jednom z týchto štátov,
nemožno požadovať zloženie záruky na zabezpečenie nákladov súdneho konania súvisiaceho s
uplatnením nárokov z prepráv podľa tohto Dohovoru.

Článok 32

1. Nároky z prepráv, na ktoré sa vzťahuje tento Dohovor, sa premlčujú za jeden rok. V prípade úmyslu
alebo takého zavinenia, ktoré sa podľa práva súdu, na ktorom sa právna vec prejednáva, považuje za
rovnocenné s úmyslom, je premlčacia lehota trojročná. Premlčacia lehota začína plynúť:
a) pri čiastočnej strate zásielky, pri jej poškodení alebo pri prekročení dodacej lehoty dňom vydania
zásielky;
b) pri úplnej strate tridsiatym dňom po uplynutí dohodnutej dodacej lehoty, a ak nebola dodacia lehota
dohodnutá, šesťdesiatym dňom po prevzatí zásielky dopravcom;
c) vo všetkých ostatných prípadoch uplynutím troch mesiacov odo dňa uzavretia prepravnej zmluvy.
Deň, ktorým premlčacia lehota začína plynúť, sa do premlčacej lehoty nepočíta.
 
2. Písomná reklamácia zastavuje plynutie premlčacej lehoty až do dňa, keď dopravca reklamáciu
písomne odmietne a vráti k nej pripojené doklady. Ak sa reklamácia čiastočne uzná, plynie premlčacia
lehota iba pri tej časti reklamácie, ktorá zostala sporná. Dôkaz o prijatí reklamácie alebo o odpovedi
na ňu a o vrátení dokladov patrí tej strane, ktorá sa na tieto skutočnosti odvoláva. Neskoršia
reklamácia v tej istej veci plynutie premlčacej lehoty nezastaví.
 
3. S výnimkou ustanovení odseku 2 spravuje sa zastavenie premlčacej lehoty právom platným na
súde, na ktorom sa právna vec prejednáva. To isté platí aj pre prerušenie premlčania.
4. Premlčané nároky sa už nemôžu uplatňovať ani vzájomnou žalobou ani námietkami.

Článok 33

Prepravná zmluva môže obsahovať doložku zakladajúcu príslušnosť rozhodcovského súdu, ale iba
pod podmienkou, že doložka predpokladá, že rozhodcovský súd bude rozhodovať podľa tohto
Dohovoru.

KAPITOLA VI Ustanovenie o preprave vykonávanej postupne niekoľkými dopravcami

Článok 34

Ak na základe jedinej prepravnej zmluvy vykonávajú prepravu postupne niekoľkí cestní dopravcovia,
preberá každý z nich zodpovednosť za vykonanie celej dopravy; druhý a každý ďalší dopravca sa
stáva prevzatím zásielky a nákladného listu zmluvnou stranou za podmienok určených nákladným
listom.

Článok 35

1. Dopravca, ktorý preberá zásielku od predchádzajúceho dopravcu, odovzdá mu dátumované a
podpísané potvrdenie. Na druhé vyhotovenie nákladného listu je povinný napísať svoje meno a
adresu. V prípade potreby zaznamená na toto vyhotovenie, ako aj na potvrdenie výhrady toho druhu,
ako sú uvedené v článku 8 ods. 2.
 
2. Pre vzájomné vzťahy medzi dopravcami vykonávajúcimi prepravu postupne platia ustanovenia
článku 9.

Článok 36

Nároky zo zodpovednosti za stratu zásielky, za jej poškodenie alebo za prekročenie dodacej lehoty sa
môžu okrem prípadov vzájomnej žaloby alebo námietok v spore o nároky uplatnené na podklade tej
istej prepravnej zmluvy uplatniť žalobou len proti prvému dopravcovi, poslednému dopravcovi alebo
proti dopravcovi, ktorý vykonal tú časť prepravy, počas ktorej došlo k udalosti, ktorá je príčinou straty
zásielky, jej poškodenia alebo prekročenia dodacej lehoty; žaloba sa môže podať súčasne aj proti
niekoľkým z týchto dopravcov.

Článok 37

Dopravca, ktorý podľa ustanovení tohto Dohovoru zaplatil náhradu škody, má, pokiaľ ide o zaplatenú
náhradu, úroky a výdavky, právo postihu proti dopravcom, ktorí sa zúčastňovali na preprave, podľa
týchto ustanovení:
a) dopravca, ktorého konaním bola spôsobená škoda, je povinný niesť sám jej náhradu, či už ju
zaplatil on alebo iný dopravca;
b) ak škoda bola spôsobená konaním dvoch alebo viacerých dopravcov, musí každý z nich zaplatiť
sumu zodpovedajúcu podielu jeho zodpovednosti; ak sa podiel zodpovednosti nedá určiť, zodpovedá
každý dopravca pomerne podľa podielu prepravného, ktorý mu patrí;
c) ak sa nedá zistiť, ktorý z dopravcov má zodpovednosť, rozdelí sa náhrada v pomere uvedenom pod
písmenom b) medzi všetkých dopravcov.

Článok 38

Ak je niektorý z dopravcov neschopný platiť, rozdelí sa suma, ktorá na neho pripadla a ktorú
nezaplatil, medzi všetkých ostatných dopravcov v pomere k ich podielom prepravného.

Článok 39

1. Dopravca, proti ktorému sa uplatňuje postih uvedený v článkoch 37 a 38, nemá právo popierať
oprávnenosť platby uskutočnenej dopravcom uplatňujúcim postih, ak náhradu škody určil súd
rozhodnutím a on sám bol o konaní riadne upovedomený a mal možnosť sa na ňom zúčastniť.
 
2. Dopravca, ktorý chce uplatniť postih na súde, môže tak urobiť pred príslušným súdom štátu, v
ktorom má niektorý zo zúčastnených dopravcov trvalé bydlisko, hlavné sídlo podniku alebo pobočku
alebo zastupiteľstvo, ktorých prostredníctvom bola prepravná zmluva uzavretá. Postih sa môže
uplatniť jedinou žalobou na tom istom súde proti všetkým zúčastneným dopravcom.
 
3. Ustanovenia článku 31 ods. 3 a 4 sa vzťahujú aj na rozsudky o postihu uplatnenom podľa článku 37
a 38.
 
4. Ustanovenia článku 32 platia aj pre postih medzi dopravcami. Premlčacia lehota začína však plynúť
dňom nadobudnutia právoplatnosti konečného súdneho rozhodnutia, ktorým bola určená výška
náhrady škody podľa ustanovení tohto Dohovoru, a ak nie je také rozhodnutie, dňom skutočného
zaplatenia náhrady.

Článok 40

Dopravcovia sa môžu medzi sebou dohodnúť na ustanoveniach odchylných od článku 37 a 38.

KAPITOLA VII
Neplatnosť dojednaní, ktoré sú v rozpore s Dohovorom

Článok 41

1. Všetky dojednania, ktoré sa priamo alebo nepriamo odchyľujú od ustanovení tohto Dohovoru, sú, s
výnimkou ustanovení článku 40, neplatné a právne neúčinné. Neplatnosť takých dojednaní nemá za
následok neplatnosť ostatných ustanovení zmluvy.
 
2. Neplatné sú najmä všetky doložky, ktorými by sa dopravcovi postúpili nároky z poistenia zásielky
alebo akékoľvek iné podobné doložky, ako aj všetky doložky prenášajúce dôkazné bremeno.

KAPITOLA VIII
Záverečné ustanovenia

Článok 42

1. Tento Dohovor môžu podpísať alebo k nemu pristúpiť členské štáty Európskej hospodárskej
komisie a štáty prijaté do komisie s poradným hlasom podľa odseku 8 mandátu tejto komisie.
 
2. Štáty oprávnené zúčastniť sa podľa odseku 11 mandátu Európskej hospodárskej komisie na
niektorých ich prácach sa môžu stať zmluvnými stranami tohto Dohovoru tak, že k nemu pristúpia po
dni jeho účinnosti.
 
3. Dohovor možno podpísať do 31.augusta 1956 včítane. Po tomto dni možno k Dohovoru pristúpiť.
 
4. Dohovor podlieha ratifikácii.
 
5. Ratifikácia alebo prístup k Dohovoru sa uskutoční uložením príslušnej listiny u generálneho
tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 43


1. Tento Dohovor nadobúda účinnosť deväťdesiateho dňa po tom, keď päť štátov uvedených v článku
42 ods. 1 uloží ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe k Dohovoru.
 
2. Pre každý štát, ktorý ratifikuje Dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení ratifikačných listín alebo
listín o prístupe piatich štátov, nadobúda tento Dohovor účinnosť deväťdesiateho dňa po uložení
ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok 44

1. Každá zmluvná strana môže tento Dohovor vypovedať oznámením zaslaným generálnemu
tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
 
2. Výpoveď nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po dni, keď generálny tajomník dostane
oznámenie o výpovedi.

Článok 45

Ak po nadobudnutí účinnosti tohto Dohovoru klesne v dôsledku výpovedi počet zmluvných strán na
menej než päť, stráca Dohovor účinnosť dňom, keď nadobudne účinnosť posledná z týchto výpovedí.

Článok 46

1. Každý štát môže pri uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek neskoršie
vyhlásiť v oznámení zaslanom generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, že tento
Dohovor bude platiť na všetkých územiach alebo na niektorom z území, ktoré zastupuje v
medzinárodných vzťahoch. Na území alebo na územiach uvedených v oznámení bude Dohovor platiť
začínajúc deväťdesiatym dňom po tom, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie, a ak Dohovor
ešte nenadobudol do tohto dňa účinnosť, dňom jeho účinnosti.
 
2. Každý štát, ktorý podľa predchádzajúceho odseku urobí vyhlásenie, že tento Dohovor platí na
niektorom území, ktoré v medzinárodných vzťahoch zastupuje, môže Dohovor, pokiaľ sa týka tohto
územia, podľa článku 44 vypovedať.

Článok 47

Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami o výklad alebo použitie tohto Dohovoru,
ktorý sa nepodarilo stranám urovnať rokovaním alebo iným spôsobom, sa môže na návrh ktorejkoľvek
zúčastnenej zmluvnej strany predložiť na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru.

Článok 48

1. Každá zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto Dohovoru alebo pri prístupe k nemu
vyhlásiť, že sa necíti viazaná článkom 47 Dohovoru. Ostatné zmluvné strany nebudú viazané článkom
47 voči zmluvnej strane, ktorá urobila takúto výhradu.
 
2. Zmluvná strana, ktorá urobila výhradu podľa odseku 1, môže túto výhradu kedykoľvek odvolať
oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
 
3. Žiadna iná výhrada k tomuto Dohovoru nie je prípustná.

Článok 49

1. Po uplynutí trojročnej platnosti tohto Dohovoru môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať
oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov o zvolanie
konferencie za účelom revízie tohto Dohovoru. Generálny tajomník upovedomí o tejto žiadosti všetky
zmluvné strany a zvolá revíznu konferenciu, ak mu najmenej štvrtina zmluvných strán oznámi súhlas s
touto žiadosťou do štyroch mesiacov odo dňa, keď odoslal upovedomenie.
 
2. Ak je konferencia podľa predchádzajúceho odseku zvolaná, generálny tajomník upovedomí všetky
zmluvné strany a vyzve ich, aby do troch mesiacov predložili návrhy, o prerokovanie ktorých na
konferencii žiadajú. Generálny tajomník oznámi všetkým zmluvným stranám predbežný program
rokovania konferencie, ako aj znenie návrhov najmenej tri mesiace predo dňom otvorenia konferencie.
 
3. Generálny tajomník pozve na každú konferenciu zvolanú podľa tohto článku všetky štáty uvedené v
článku 42 ods. 1, ako aj štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa článku 42 ods. 2.

Článok 50

Okrem oznámení uvedených v článku 49 upovedomuje generálny tajomník Organizácie Spojených
národov štáty uvedené v článku 42 ods. 1, ako aj štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa článku
42 ods. 2
a) o ratifikáciách a prístupoch podľa článku 42,
b) o dátumoch, kedy tento Dohovor nadobudne účinnosť podľa článku 43,
c) o výpovediach podľa článku 44,
d) o strate účinnosti tohto Dohovoru podľa článku 45,
e) o oznámeniach, ktoré dostal podľa článku 46,
f) o výhradách a oznámeniach, ktoré dostal podľa článku 48 ods. 1 a 2.

Článok 51

Po 31.auguste 1956 bude originál tohto Dohovoru uložený u generálneho tajomníka Organizácie
Spojených národov, ktorý rozošle overené zhodné opisy všetkým štátom uvedeným v článku 42 ods. 1
a 2.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento Dohovor.
Dané v Ženeve devätnásteho mája tisíc deväťsto päťdesiat šesť v jedinom vyhotovení v anglickom a
francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
 
PROTOKOL O PODPÍSANÍ
 
Pri príležitosti podpísania Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave
dohodli sa podpísaní, riadne splnomocnení, na tomto vyhlásení a vysvetlení:
1. Tento Dohovor sa nevzťahuje na prepravy medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a
Severného Írska a Írskou republikou.
 
2. K článku 1 ods. 4 Podpísaní sa zaväzujú prerokovať dohovory o zmluve o sťahovaní a o zmluve o
kombinovanej doprave.
 
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento Protokol.
Dané v Ženeve devätnásteho mája tisíc deväťsto päťdesiat šesť v jedinom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. 

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Súhlasím